ReitsAsiaPac: Joachim Kehr & Uma Pattarkine – ESG Integration

Page image

Joachim Kehr and Uma Pattarkine explain how ESG integration is a value-based money making proposition in a recent publication of ReitAsiaPac.